این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردAssoc. Prof. Dr. N. RAMU - Annamalai University,  India
Conference ChairDr. Mustafa DAŞKIN- Sinop University,  Turkey
Conference Scientific Secretary


After successful conducting of some conferences before,  now we are going to organize our next conference on 5 March 2017 in Rasht,  Iran. On behalf of the organizing committee,  we would like to invite you to participate in the 2nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium,  which will bring together many distinguished researchers from all over the world. The purpose of AMTM 2016 is providing opportunities for academics,  researchers,  scientists,  scholars and students from the universities all around the world and the industry to  present new research,exchanging new ideas and experiences,and discussing current issues related to Accounting and Management. Research papers related to all areas of Accounting and Management are invited for the above international conference which is expected to be attended by the authors from all countries 

Conference DateMarch 5,  2017


Accepted Languages: English & Persian

Location: Khatam Al-Anbia Cultural Complex,  Rasht,  Guilan,  Iran


Conference Executive Secretary: Dr. Behnam Gilaninia - Islamic Azad University

Organizers
 
Guilan Industrial Estates Company
Mirza Kouchak University
Pioneers of New Researches Company
Address

Address: Rasht,  Guilan,  Iran

Telephone: 09016243545

Email: info@amtm2016.com

Friday 28 July 2017

Days to the Conference ...

0-1